System logo
Úvod / Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

POŽIČIAVANIA ZDIEĽANÝCH ELEKTRO-BICYKLOV V MESTE TRNAVA

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného zmluvou o nájme dopravného prostriedku podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi Mestom Trnava ako prenajímateľom dopravného prostriedku (ďalej len „Mesto“), ktorým je elektro-bicykel registrovaný v systéme požičiavania elektro-bicyklov (ďalej len „systém Bikesharing“) a fyzickou osobou, ktorou je občan alebo návštevník mesta Trnava ako nájomcom dopravného prostriedku (ďalej len „Užívateľ“).

Zmluva o nájme dopravného prostriedku medzi Mestom Trnava a Užívateľom sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom registrácie Užívateľa v systéme Bikesharing spôsobom popísaným v týchto VOP. Zmluva o nájme dopravného prostriedku podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorým je Mesto viazané.

 

2. Základné podmienky

Užívateľ je oprávnený za podmienok určených týmito VOP dočasne užívať elektro-bicykel za odplatu určenú cenníkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP a je zverejnený na stránke www.arboriabike.sk.

Užívateľ sa príde registrovať na kontaktné miesto, ktorým je Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava. Pri registrácii Mesto potrebuje od Užívateľa údaje: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného obdobného dokladu. Uvedené údaje overí Mesto na základe Občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu, ktorého predloženie je podmienkou pre registráciu Užívateľa do systému Bikesharing.

Elektro-bicyklom určeným na prenechanie do nájmu Užívateľovi sa rozumie elektro-bicykel, ktorý je pripravený na stanici. Komunikácia medzi Užívateľom a systémom Bikesharing sa uskutočňuje prostredníctvom mobilnej aplikácie, karty alebo webovej stránky na základe čísla Užívateľa (login), ktoré Užívateľ dostane pri registrácii.

Užívateľ sa v systéme Bikesharing voči Mestu identifikuje prostredníctvom svojho čísla – loginu a PIN. PIN sa odporúča uchovávať v tajnosti. Mesto nenesie zodpovednosť za zneužitie loginu alebo PIN. Stratu alebo možnosť zneužitia loginu alebo PIN je Užívateľ povinný oznámiť Mestu, aby login i PIN mohli byť zablokované. Užívateľ je oprávnený PIN kedykoľvek zmeniť prostredníctvom internetu, vo svojom konte na adrese www.arboriabike.sk.

Užívateľ nesmie prenechať užívanie elektro-bicykla inej osobe. Užívateľ je povinný starať sa o to, aby na elektro-bicykli nevznikla škoda. Užívateľ znáša škodu, pokiaľ ju spôsobí sám Užívateľ, alebo pokiaľ škodu spôsobí osoba, ktorej Užívateľ umožnil svojim konaním alebo opomenutím prístup k elektro-bicyklu.

Prenechanie elektro-bicykla na užívanie Užívateľovi a jeho vrátenie Mestu sa uskutočňuje prostredníctvom systému Bikesharing. Okamihom prenechania elektro-bicykla na užívanie Užívateľovi je odomknutie elektro-bicykla prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo s využitím

karty Užívateľa, ktorými sa Užívateľ prihlási do systému Bikesharing. Okamihom vrátenia elektro-bicykla je uzamknutie elektro-bicykla prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo karty Užívateľa. Užívateľ je povinný sa presvedčiť, že elektro-bicykel je riadne uzamknutý, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo farebnej svetelnej signalizácie na elektro-bicykli.

 

3. Pravidlá používania elektro-bicykla

Každý Užívateľ používa elektro-bicykel na vlastnú zodpovednosť, pred prevzatím elektro-bicykla, najneskôr však bezprostredne po prevzatí elektro-bicykla, je povinný skontrolovať jeho technický stav, najmä (i) brzdy – predné i zadné, (ii) utiahnutie kôl v stredoch, (iii) dotiahnutie stredu (nesmie sa kývať), (iv) dotiahnutie hlavového zloženia, (v) prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla, (vi) stav kolies a duší.

Elektro-bicykel nesmie používať osoba mladšia ako 15 rokov. Pokiaľ Užívateľ umožní využívať systém Bikesharing osobe mladšej ako 15 rokov, napr. poskytnutím svojich prístupových údajov (LOGIN + PIN) alebo poskytnutím platobných prostriedkov a pod., preberá za neho akúkoľvek zodpovednosť.

Pokiaľ Užívateľ zistí poruchu technického stavu elektro-bicykla, je povinný túto skutočnosť oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo, e-mail, vyplnením kontaktného formulára alebo funkciou hlásenie porúch v mobilnej aplikácii a elektro-bicykel okamžite vrátiť. Je zakázané, aby Účastník akýmkoľvek spôsobom elektro-bicykel opravoval, upravoval, menil jednotlivé súčiastky alebo do neho inak zasahoval.

Užívateľ je povinný a zaväzuje sa zaobchádzať s elektro-bicyklom so starostlivosťou riadneho hospodára a používať ho tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu. Počas celej doby nájmu Užívateľ zodpovedá za škody na elektro-bicykli a tiež za škodu na zdraví a majetku voči tretej osobe, ktoré spôsobí v súvislosti s užívaním elektro-bicykla, a to bez ohľadu či elektro-bicykel užíval sám alebo prenechal užívanie elektro-bicykla inej osobe. V prípade straty alebo zničenia elektro-bicykla zaplatí Užívateľ Mestu cenu elektro-bicykla, v prípade poškodenia elektro-bicykla zaplatí Užívateľ Mestu náklady potrebné na uvedenie elektro-bicykla do pôvodného stavu. Mesto nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli Užívateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním elektro-bicykla.

Užívateľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby elektro-bicykel nemohol byť zneužitý, ukradnutý alebo poškodený; zároveň sa Užívateľ zaväzuje neodkladať elektro-bicykel na miestach, kde možno predpokladať krádež elektro-bicykla alebo porušenie práv tretích osôb.

Používať elektro-bicykel možno len na prístupných verejných priestranstvách. Elektro-bicyklom nie je možné vchádzať do uzavretých budov alebo na súkromné pozemky.

Elektro-bicyklom nie je možné jazdiť na pešej zóne na Hlavnej ulici v meste Trnava.

Vrátenie elektro-bicykla mimo určenej zóny je spoplatnené, výška poplatku je uvedená v aktuálne platnom cenníku zverejnenom na www.arboriabike.sk.

 

4. Pravidlá cestnej premávky

Užívateľ je povinný pri jazde na elektro-bicykli dodržiavať pravidlá cestnej premávky ako sú určené príslušnými platnými právnymi predpismi najmä zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 

5. Dopravná nehoda

Pokiaľ sa Užívateľ stane účastníkom dopravnej nehody, je povinný postupovať podľa platných a účinných príslušných právnych predpisov. Túto skutočnosť je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu na kontaktné telefónne číslo, e-mail alebo vyplnením kontaktného formuláru.

Zároveň je povinný poskytnúť Mestu nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riešenie poistnej udalosti.

Užívateľ nesie zodpovednosť za vznik škody voči tretím osobám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa miery svojho zavinenia. Škodu na elektro-bicykli je Užívateľ povinný uhradiť Mestu.

 

6. Krádež elektro-bicykla

Krádež elektro-bicykla alebo pokus o krádež, pri ktorom vznikla škoda na elektro-bicykli, je Užívateľ povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu oznámiť Mestu a štátnej polícii SR.

Pokiaľ Účastník svojim konaním alebo opomenutím poruší podmienky určené na uplatnenie poistného plnenia poistnou zmluvou alebo týmito VOP (najmä neuzamknutie elektro-bicykla, ponechanie elektro-bicykla na nevhodnom mieste a pod.) a prišlo ku krádeži, poškodeniu alebo zničeniu elektro-bicykla je povinný a zaväzuje sa uhradiť Mestu vzniknutú škodu.

 

7. Úhrada za používanie elektro-bicykla

Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Mestu odplatu za používanie elektro-bicykla (nájomné) podľa cenníka uvedeného na webovej stránke www.arboriabike.sk. Úhrada nájomného sa zrealizuje odčítaním čiastky z kreditu Účastníka. Kreditom sa rozumie čiastka, ktorú Užívateľ skladá Mestu a ktorá je znižovaná o jednotlivé platby za nájom elektro-bicykla. V prípade ak dlžná čiastka presahuje aktuálnu výšku kreditu, je Užívateľ povinný bezodkladne uhradiť túto čiastku Mestu. Za každý deň omeškania je účtovaná zmluvná pokuta vo výške 1% z dlžnej čiastky.

 

8. Sankcie a pokuty

Ak bude Užívateľ používať elektro-bicykel v rozpore s VOP systému Bikesharingu elektro-bicykel nedostatočne zabezpečí pred zneužitím, krádežou alebo poškodením je Mesto oprávnené požadovať úhradu zmluvnej pokuty až do výšky 100 eur za každý takýto prípad. Týmto nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť Mestu prípadnú škodu, ktorá Mestu v uvedenej súvislosti vznikne.

Pokiaľ bude Užívateľ používať elektro-bicykel v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo poruší povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP alebo zo Zmluvy o nájme dopravného prostriedku a v dôsledku toho, bude uložená sankcia príslušnými orgánmi polície, alebo štátnej správy priamo Mestu, Užívateľ sa zaväzuje takúto sankciu Mestu uhradiť. Mesto je oprávnené požadovať od Užívateľa náhradu za zaplatenú sankciu a vyúčtovať Užívateľovi všetky náklady, ktoré Mestu v súvislosti s úhradou tejto sankcie vznikli.

 

9. Ochrana osobných údajov

Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing berie na vedomie, že v súvislosti so vznikom zmluvného vzťahu medzi užívateľom a Mestom dochádza v zmysle čl.6, ods.1, písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a § 13, ods.1, písm.b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

Užívateľ ďalej v súvislosti s plnením a realizáciou práv a povinností v rámci uvedeného zmluvného vzťahu s Mestom registráciou v systéme Bikesharing bol oboznámený so spracovaním osobných údajov v rozsahu: kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, informácií o histórii objednávok, informácií o polohe elektro-bicykla pri jeho prevzatí a vrátení, dátum registrácie do systému Bikesharing, údaje o verifikácii telefónneho čísla.

Spracovávané osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia tejto zmluvy a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane.

Dotknutá osoba má právo v zmysle čl.15-22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplatniť si svoje práva.

 

10. Ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Mestom zanikne, ak Užívateľ nepoužije systém Bikesharing (t.j. neprevezme si a nevráti elektro-bicykel) alebo nenavýši kredit pod dobu dlhšiu ako jeden rok.

Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v zmluve o nájme dopravného prostriedku. Zmluva končí doručením výpovede na adresu druhej zmluvnej strany.

Užívateľ ukončí svoju účasť v systéme písomnou výpoveďou Mestu a je povinný požiadať o vrátenie nevyčerpaného kreditu. Poplatok za vrátenie kreditu je zmluvne stanovený na 4 eurá. Užívateľovi bude, po vyrovnaní všetkých pohľadávok Mestu, vrátená nevyčerpaná čiastka kreditu. Náklady na poukázanie čiastky nesie Užívateľ. Užívateľ je oprávnený svoju účasť ukončiť kedykoľvek.

Mesto je oprávnené vyradiť Užívateľa zo systému a ukončiť tak jeho oprávnenie užívať elektro-bicykle zo systému Bikesharing výpoveďou bez uvedenia dôvodu.

Pohľadávky Mesta voči Užívateľovi ostávajú v platnosti aj po zániku zmluvného vzťahu. Ak zanikne zmluvný vzťah medzi Užívateľom a Mestom inak, ako na základe výpovede Užívateľa, kredit nevyčerpaný Užívateľom ku dňu zániku zmluvného vzťahu ostáva Mestu ako úhrada za vyradenie Užívateľa zo systému.

Ukončením zmluvného vzťahu zaniká právo užívať elektro-bicykel zo systému Bikesharing.

 

11. Spoločné a záverečné ustanovenia

Užívateľ berie na vedomie, že ako spotrebiteľ má právo podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu návrh na alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 319/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Návrh na mimosúdne riešenie sporu zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webových stránok je možné podať aj prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line prevádzkovanej Európskou komisiou na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Iné možnosti riešenia sporu nie sú existenciou vyššie uvedených mimosúdnych spôsobov dotknuté.

Ustanoveniami VOP sa riadi uzatvorená zmluva o nájme dopravného prostriedku a každý jednotlivý prenájom elektro-bicykla.

Vzťahy neupravené týmito VOP a Zmluvou o nájme dopravného prostriedku sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06.08.2018.

Mesto je oprávnené jednostranne zmeniť VOP s tým, že Užívateľ túto zmenu prijíma prvým prevzatím elektro-bicykla potom, ako budú zmenené VOP zverejnené na webovej stránke www.arboriabike.sk.

Zmeny a doplnky VOP oznámi Mesto na webovej stránke www.arboriabike.sk aspoň 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

Užívateľ registráciou v systéme Bikesharing vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

V termíne od augusta 2018 do decembra 2018 prebieha testovacia prevádzka systému, ktorá je bezplatná. Užívateľov testovacej prevádzky určuje Mesto. Počas testovacej prevádzky platia ustanovenia týchto VOP s nasledovnými výnimkami:

- testovacia tarifa a cenník – nie je zverejnený na stránke www.arboriabike.sk,

- VOP sú zverejnené na stránke www.arboriabike.sk a na webovom sídle Mesta Trnava – www.trnava.sk,

- registrácia užívateľov bude prebiehať iba pre vybranú skupinu ľudí, ktorí dovŕšili 18 rokov veku,

- zmeny a doplnky VOP môže Mesto vykonať bez predchádzajúceho oznámenia.

Presný termín ukončenia testovacej prevádzky a spustenie ostrej prevádzky oznámi Mesto na webovej stránke www.arboriabike.sk.